คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต.เบญจรงค์ ทองอ่อน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0869287781
อีเมล์ : benjarongt2524@gmail.com

นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0959697469
อีเมล์ : noibutter2513@gmail.com

นางสาวสมร ปะวะภูชะโก
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0984130317

นางทัศณี ทะอินเลย
ครูปฎิบัติหน้าที่รองฯฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0810423542
อีเมล์ : mamnkp@hotmail.co.th

นายสยาม ศรีทอง
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0933989353
อีเมล์ : siam_jack0720@hotmail.com

นายพิพัฒน์ ผาสุขขี
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0898172043

นางสาวอาภากร รักษ์ขจีกุล
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน
เบอร์โทร : 0836222737
อีเมล์ : korn_k-mee-_-@hotmail.com