คณะผู้บริหาร

นายสิงหวรรธน์ มาตราช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสมร ปะวะภูชะโก
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายสมพงษ์ สุขเกษม
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน

นายพิพัฒน์ ผาสุขขี
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางทัศณี ทะอินเลย
ครูปฎิบัติหน้าที่รองฝ่ายบริหารทั่วไป

นายจรัส สร้อยสอาด
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายสยาม ศรีทอง
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายปกครอง