คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมพง์ สุขเกษม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0871965736
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
69 หมู่ 5 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 ป.กศ. และ ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูนครสวรรค์/วิทยาศาสตร์
2523 ปริญญาตรี/การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ พิษณุโลก/ วิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 พฤษภาคม 2523 - 30 กันยายน 2528 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2528 - 31 มีนาคม 2532 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 เมษายน 2532 - 11 สิงหาคม 2532 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 5
12 สิงหาคม 2532 -30 กันยายน 2535 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อาจารย์ 2 ระดับ 5
1 ตุลาคม 2535 - 1 ตุลาคม 2539 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อาจารย์ 2 ระดับ 6
2 ตุลาคม 2539 - 23 ธันวาคม 2547 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อาจารย์ 2 ระดับ 7
24 ตุลาคม 2547 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล