คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทัศณี ทะอินเลย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2 ปฎิบัติหน้าที่รองฝ่ายบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0810423542
อีเมล์ : mamnkp@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
38/1 หมู่ที่ 15 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
2531 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนหนองกรดพิทยาคม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
2534 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
2539-2540 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ วิชเอกสังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540 โรงเรียนนหนองกรดพิทยาคม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ครูอัตรจ้าง
2545 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ครูเอกชน
2547 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ครู คศ.1
2549 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาบ้านธารมะยม จ.นครสวรรค์ ครู คศ.1
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนนหนองกรดพิทยาคม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล