คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรจนา ด้วงชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5651557
อีเมล์ : rojana_ae05@hotmail.com
ที่อยู่ :
11/1 ม.4 ต.บางตาหงาน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
เครื่องราช : ทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วยการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5