กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุนิภา สังข์เปีย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศศิธร ขจรจิตต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอภิญญา ยอดนิล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกัญญาณัฐ ไผ่วุฒิพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3