กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุนิภา สังข์เปีย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศศิธร ขจรจิตต์
ครู คศ.1

นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค์
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา ยอดนิล