กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุนิภา สังข์เปีย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศศิธร ขจรจิตต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอภิญญา ยอดนิล