กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุนิภา สังข์เปีย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศศิธร ขจรจิตต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอภิญญา ยอดนิล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2