กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุนิภา สังข์เปีย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0872063492
อีเมล์ : shayanee_su@hotmail.com

นางสาวกัญญาณัฐ ไผ่วุฒิพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอรทัย ยศวิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0971695539
อีเมล์ : Yotwichai.pigthai.gun@gmail.com