กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0872063492
อีเมล์ : shayanee_su@hotmail.com
ที่อยู่ :
1/5 หมู่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไทรงาม
2542 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองบัว
2545 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองบัว
2549 ปริญญาตรี/วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร/คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครูผู้ช่วย
1 มิถุนายน 2556 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล