คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายนภดล บุญมี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์เขียว
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววลัยพรรณ ปั่นกำจร
ตำแหน่ง : ฝ่านกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมธร บุญพุด
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววลัยพรรณ ปั่นกำจร
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจิตรา เรืองศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญเมือง อาจองค์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติวรรณ เกตุยิ้ม
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิกและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายจอมพล รัสมาลี
ตำแหน่ง : กรรมกานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา โชระเวก
ตำแหน่ง : กรรมกานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1