คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร พยัคฆกูล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/1
เบอร์โทร : 0635760545
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญภา คงทรัพย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.4/1
เบอร์โทร : 0993736630
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัชชากร ทองขัน
ตำแหน่ง : ฝ่านกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/1
เบอร์โทร : 0654842024
ชื่อ-นามสกุล : นายธราเทพ บัววาด
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.4/1
เบอร์โทร : 0651089240
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภาวรรณ ทานัง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
ระดับชั้น : ม.4/1
เบอร์โทร : 0636643420
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา คำเเหง
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรจาริน คงคา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภิสรา ไชยปัญหา
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.4/1
เบอร์โทร : 0887727128