กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : praneejun@hotmail.com
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 ปริญญาโท (กศ.ม) มหาวิทยาลัยนเรศวร /สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2530 ปริญญาตรี ( คบ.) วิทยาลัยครูนครสวรรค์ /สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2526 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ / ศิลป์คำนวณ
2523 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
2520 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2546 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
2539 - 2546 โรงเรียนบ่อยางวิทยา อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี อาจารย์ 2 ระดับ 6
2536 - 2539 โรงเรียนวัดพนมเศษ จ. นครสวรรค์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษแสนสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
2 กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skills Competition ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.ลาดยาว จ. นครสวรรค์
3 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม "แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่2" Maxploys Tripple Game Northern Challenge 2016 2nd วันที่ 27th -28th August 2016
4 พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) ห้างสรรพสินค้าท๊อปแลนด์อาเขต จ. พิษณุโลก 8 พฤศจิกายน 2559
5 พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 19th EGAT’T NROD CROSSWORD CHAMPIONSHIP 2016 ณ วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ. พิษณุโลก 16 พฤศจิกายน 2559
6 วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนเขาทองวิทยา 1 ตุลาคม 2559
7 กรรมการตัดสินทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skill Competition วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อ เมือง จ นครสวรรค์
8 กรรมการตัดสินทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skill Competition วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 At Primary Educational Services Area Office 2 โรงเรียนสระแก้ว อ ลาดยาว จ นครสวรรค์
9 N.K.P. Edutainment Day Camp I
10 กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ เทศบาลนครนครสวรรค์ 14-15 มิถุนายน 2560