ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : สจ.มงคล เอี่ยมสำอาง
ตำแหน่ง : ผู้เริ่มดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2519
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศิษฐ์ ธุวดาราตระกูล
ตำแหน่ง : ประธานจัดหาสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2519
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ กิตติมานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 มิถุนายน 2520 - 30 มิถุนายน 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลป์ชัย สังข์เมือง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 มีนาคม 2525 - 27 กรกฏาคม 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ทองเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 กรกฏาคม 2532 - 31 ตุลาคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุบผา เสานาวิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2537 - 31 ตุลาคม 2539
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย ชาญกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธันวาคม 2540 - 6 มกราคม 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ คันซอทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มีนาคม 2542 - 27 พฤศจิกายน 2544
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี ประทีป อนันต์นาวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ธันวาคม 2544 - 30 กันยายน 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ อุดมรัตนมงคล
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2554 - 7 ธันวาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ธันวาคม 2554 - 14 มกราคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวรรธน์ชัย พิลึก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มกราคม 2557 - 26 ตุลาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ตุลาคม 2559 - 3 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงหวรรธน์ มาตราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2559 - 15 ตุลาคม 2564
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.เบญจรงค์ ทองอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน