ภาพกิจกรรม
รับการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
วันที่จันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม นำโดยว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รับการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่
๑. นายเกษม รัตนพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
๒. นางสาววรารัตน์ กันเพ็ชร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
๓. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
๔. นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
...ทั้งนี้เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้
...ในนามโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนะนำแนวทางในการพัฒนางานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมต่อไป

โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,20:41   อ่าน 66 ครั้ง