ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานการเรียนรู้ สู่ N.K.P. Symposium ”
วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จัดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานการเรียนรู้ สู่ N.K.P. Symposium ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ สืบสานการเรียนรู้ สู่ N.K.P. Symposium ในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษา มาเยี่ยมชมผลงาน Best Practices ของนักเรียนทั้ง ๑๗ ห้องเรียน ในกิจกรรม N.K.P. Symposium ตามโครงการ N.K.P. Smart Farming For BCG Model ภายใต้โครงการศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (ECI) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม และนิทรรศการทางวิชาการของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม และที่ขาดไม่ได้ ทางโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และคณะครูทุกท่าน ที่นำนักเรียนของท่านเข้าร่วมงาน OPEN HOUSE
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,20:13   อ่าน 53 ครั้ง