ภาพกิจกรรม
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคม ว่าโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เป็นองค์กรธรรมาภิบาลในฐานะผู้บริหาร โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,19:52   อ่าน 21 ครั้ง