ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ ๕ ขั้นตอน (5STEPs) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครู
วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ ๕ ขั้นตอน (5STEPs) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับครู ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นผู้ดำเนินการอบรม
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2565,21:41   อ่าน 14 ครั้ง