ภาพกิจกรรม
คณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ เด็กดี N.K.P. Star
วันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ คณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ เด็กดี N.K.P. Star ในโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,13:47   อ่าน 5 ครั้ง