ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีเข้าใจสิทธิตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข "ค่ายเด็กดี N.K.P. STAR
วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีเข้าใจสิทธิตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข "ค่ายเด็กดี N.K.P.Star" ให้กับตัวแทนนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
 
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2564,11:54   อ่าน 52 ครั้ง