ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1/1 21 23 44
ม1./2 28 20 48
ม.1/3 28 21 49
รวม ม.1 77 64 141
ม.2/1 8 24 32
ม.2/2 29 7 36
ม.2/3 23 11 34
รวม ม.2 60 42 102
ม.3/1 12 24 36
ม.3/2 15 19 34
ม.3/3 25 11 36
รวม ม.3 52 54 106
รวม ม.ต้น 189 160 349
ม.4/1 13 29 42
ม.4/2 27 24 51
รวม ม.4 40 53 93
ม.5/1 11 34 45
ม.5/2 28 21 49
รวม ม.5 39 55 94
ม.6/1 11 26 37
ม.6/2 14 21 35
รวม ม.6 25 47 72
รวม ม.ปลาย 104 155 259
รวมทั้งหมด 293 315 608