ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1/1 22 16 38
ม1./2 25 16 41
ม.1/3 26 16 42
รวม ม.1 73 48 121
ม.2/1 14 30 44
ม.2/2 26 16 42
ม.2/3 30 16 46
รวม ม.2 70 62 132
ม.3/1 8 23 31
ม.3/2 29 6 35
ม.3/3 22 11 33
รวม ม.3 59 40 99
รวม ม.ต้น 202 150 352
ม.4/1 17 39 56
ม.4/2 28 24 52
รวม ม.4 45 63 108
ม.5/1 14 25 39
ม.5/2 22 19 41
รวม ม.5 36 44 80
ม.6/1 11 32 43
ม.6/2 26 21 47
รวม ม.6 37 53 90
รวม ม.ปลาย 118 160 278
รวมทั้งหมด 320 310 630

 งานสารสนเทศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม