ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม

ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1/1 20 22 42
ม1./2 27 19 46
ม.1/3 28 19 47
รวม ม.1 75 60 135
ม.2/1 8 23 31
ม.2/2 28 6 34
ม.2/3 23 10 33
รวม ม.2 59 39 98
ม.3/1 12 23 35
ม.3/2 15 20 35
ม.3/3 24 11 35
รวม ม.3 51 54 105
รวม ม.ต้น 185 153 338
ม.4/1 13 29 42
ม.4/2 27 23 50
รวม ม.4 40 52 92
ม.5/1 11 34 45
ม.5/2 26 21 47
รวม ม.5 37 55 92
ม.6/1 11 26 37
ม.6/2 14 21 35
รวม ม.6 25 47 72
รวม ม.ปลาย 102 154 256
รวมทั้งหมด 287 307 594

 งานสารสนเทศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม