กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปราณี จันดำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวัชราภรณ์ วิทยารักษ์
ครู คศ.2

นางดุจเดือน หมีอิ่ม
ครู คศ.1

นางสาวกัลยรัตน์ มั่นคง
อัตราจ้าง

MR.TAKANG MALVINE ARREY