กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปราณี จันดำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวัชราภรณ์ วิทยารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางดุจเดือน หมีอิ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกัลยรัตน์ มั่นคง
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

MR.TAKANG MALVINE ARREY
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนลินี นวลป้อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3