กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปราณี จันดำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : praneejun@hotmail.com

นางวัชราภรณ์ วิทยารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0863635626
อีเมล์ : washawittaker@gmail.com

นางสาวนลินี นวลป้อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

จิรประภา เทศเอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2


ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0812698366
อีเมล์ : raymond.pert@gmail.com

นางสาวจันทร์นภัส นิติภูมิไตรลักษณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0922506259
อีเมล์ : Channapatios9@gmail.com