กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปราณี จันดำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวัชราภรณ์ วิทยารักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางดุจเดือน หมีอิ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกัลยรัตน์ มั่นคง
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

MR.TAKANG MALVINE ARREY