กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์นภัส นิติภูมิไตรลักษณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0922506259
อีเมล์ : Channapatios9@gmail.com

นางปราณี จันดำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0817869801
อีเมล์ : praneejun@hotmail.com

นางวัชราภรณ์ วิทยารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0863635626
อีเมล์ : washawittaker@gmail.com

นางสาวนลินี นวลป้อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0821645887

นางสาวจิรประภา เทศเอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0852187975