กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจรัส สร้อยสอาด
ครู คศ.2