กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจรัส สร้อยสอาด
ครู คศ.2

นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2