กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกมล หมีอิ่ม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายจรัส สร้อยสอาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวดลนภา เพชรกอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2