กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายจรัส สร้อยสอาด
ครู คศ.2

นายกมล หมีอิ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

นางสาวดลนภา เพชรกอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2