กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธีระพันธ์ พวงจำปี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจรัส สร้อยสอาด
ครู คศ.2

นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคล
ครู คศ.3

นายกรกต ชื่นอารมย์
ครู คศ.1

นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
พนักงานราชการ

นางสาวกนิษฐา แสงสุด