กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวดลนภา เพชรกอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0653367057

นายจรัส สร้อยสอาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0862026404

นายกมล หมีอิ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0925195177