กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจรัส สร้อยสอาด
ครู คศ.2