กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิพัฒน์ ผาสุขขี
ครู คศ.2

นายกิตติพงษ์ คงโต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2