กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิพัฒน์ ผาสุขขี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุภัทรสินี ทิพรังศรี
ครู คศ.1

นายกิตติพงษ์ คงโต
ครู คศ.1