กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิพัฒน์ ผาสุขขี
ครู คศ.2

นายกิตติพงษ์ คงโต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุพร แซ่กือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1