กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติพงษ์ คงโต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพิพัฒน์ ผาสุขขี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุพร แซ่กือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1