กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพิพัฒน์ ผาสุขขี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0898172043

นางสาวสุพร แซ่กือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกุลสตรี ปัญญาดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3