กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติพงษ์ คงโต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิพัฒน์ ผาสุขขี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุพร แซ่กือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1