กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุพร แซ่กือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0643492427

นายพิพัฒน์ ผาสุขขี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0898172043

นางสาวกุลสตรี ปัญญาดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0958979546