กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ สอนชม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสาธิต เกษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

เชาวลิต ปอสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1