กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสาธิต เกษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

เชาวลิต ปอสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2