กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ สอนชม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววัชรินทร์ เจริญวิเศษกรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายสาธิต เกษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

เชาวลิต ปอสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1