กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ สอนชม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคงเดช กอบุตร

นางสาววัชรินทร์ เจริญวิเศษกรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1