กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ สอนชม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววัชรินทร์ เจริญวิเศษกรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายสาธิต เกษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3