กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทัศณี ทะอินเลย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมพงษ์ สุขเกษม
ครู คศ.2

นางสาวจิรสุดา ธรรมรังศี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวรจนกร เอกวัตร์
พนักงานราชการ