กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทัศณี ทะอินเลย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิตินัย อ่วมทอง
ครู คศ.3

นายสมพงษ์ สุขเกษม
ครู คศ.2

นางสาวจิรสุดา ธรรมรังศี
ครู คศ.1

นางสาวรจนกร เอกวัตร์
พนักงานราชการ