กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทัศณี ทะอินเลย
ครู คศ.2
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมพงษ์ สุขเกษม
ครู คศ.2

นางสาวจิรสุดา ธรรมรังศี
ครู คศ.1

นางสาวรจนกร เอกวัตร์
พนักงานราชการ