กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทัศณี ทะอินเลย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสมพงษ์ สุขเกษม
ครู คศ.2

นางกุศลิน วัชรสรณ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรจนกร เอกวัตร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัลชพัฒน์ นนภิภัทรพนต์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2