กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางทัศณี ทะอินเลย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0810423542
อีเมล์ : mamnkp@hotmail.co.th

นายสมพงษ์ สุขเกษม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางกุศลิน วัชรสรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวรจนกร เอกวัตร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0895649248
อีเมล์ : Rojanakorn14@gmail.com

เพชรรัตน์ กองช้าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0994292424
อีเมล์ : Petcharat.kc@gmail.com

นางสาวปนิดา ยิ้มละมัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0861911081