กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทัศณี ทะอินเลย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมพงษ์ สุขเกษม
ครู คศ.2

นางสาวรจนกร เอกวัตร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัลชพัฒน์ นนภิภัทรพนต์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2