กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกุลจิรา วิรัชชั่ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกฤติมา กองทองนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสยาม ศรีทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอาภากร รักษ์ขจีกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3