กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกุลจิรา วิรัชชั่ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกฤติมา กองทองนอก
ครู คศ.2

นายสยาม ศรีทอง
ครู คศ.2

นางสาวอาภากร รักษ์ขจีกุล
ครู คศ.1