กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกุลจิรา วิรัชชั่ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายกรกต ชื่นอารมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสยาม ศรีทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอาภากร รักษ์ขจีกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายวงศ์สถิตย์ พริกสี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพิชยา กองแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกุลวลี ลาวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนงลักษณ์ ทับเกษตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3