กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกุลจิรา วิรัชชั่ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกรกต ชื่นอารมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางกฤติมา กองทองนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสยาม ศรีทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอาภากร รักษ์ขจีกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายวงศ์สถิตย์ พริกสี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพิชยา กองแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกุลวลี ลาวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนงลักษณ์ ทับเกษตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3