กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกุลจิรา วิรัชชั่ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกฤติมา กองทองนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายกรกต ชื่นอารมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสยาม ศรีทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอาภากร รักษ์ขจีกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3