กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกุลจิรา วิรัชชั่ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0898563997

นายกรกต ชื่นอารมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0923291464

นายสยาม ศรีทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0933989353
อีเมล์ : siam_jack0720@hotmail.com

นางสาวอาภากร รักษ์ขจีกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0836222737
อีเมล์ : korn_k-mee-_-@hotmail.com

นายวงศ์สถิตย์ พริกสี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0992184969

นางสาวพิชยา กองแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0821764472

นางสาวกุลวลี ลาวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนงลักษณ์ ทับเกษตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0856529462
อีเมล์ : pee-nongluk553@hotmail.com

นางสาวณัฐณิชา พรมชัยชนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0918417720
อีเมล์ : natnicha0910@hotmail.com

นางสาวลลิดา ทองเกิด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1