นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นางสาวสุมิตตรา ใจกล่ำ

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศิริลักษณ์ ศิริเวช
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุนิษา ประคองจิต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวชมพูนุท ทนงค์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1