นักศึกษาฝึกประสบการสอน

นางสาว สิริกรานต์ เข่งแก้ว

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นัฏฐณิชา วะราหล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณัฐฐินันท์ บรรจงเปลี่ยน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเบญจมาศ อาจองค์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนพมาศ เส็งเมือง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชลดา ชาภักดี
เบอร์โทร : 0988036488
อีเมล์ : Chonlada6488@gmail.com

นายวทันยู ปล่อยทุม
เบอร์โทร : 0623081338
อีเมล์ : box2555box@gmail.com