ลูกจ้าง/นักการ

นายกมล เรืองกลัด

นายงาม หุ่นจันทน

นายวิน ใจบุญลือ