ลูกจ้าง/นักการ

นายกมล เรืองกลัด

นางสาวจิตกรณ์ ทนงค์

นายงาม หุ่นจันทน