ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม

นางปาณิศรา จำปารัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1