กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัมพร ปัสสา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสมร ปะวะภูชะโก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนพมาศ อาจอนงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวฐาปนี สีคราม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1