กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนพมาศ อาจอนงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0996836202

นางสาวสมร ปะวะภูชะโก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0943914965

นางสาวฐาปนี สีคราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0942359855

นางสาวเบญจมาศ อินทลักษณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0927370321