กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมร ปะวะภูชะโก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนพมาศ อาจอนงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวฐาปนี สีคราม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1