กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัมพร ปัสสา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมร ปะวะภูชะโก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนพมาศ อาจอนงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2