กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัมพร ปัสสา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเกษมศรี อ่วมทอง
ครู คศ.3

นางสาวสมร ปะวะภูชะโก

นางสาวนงลักษณ์ ทับเกษตร
พนักงานราชการ