กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสมร ปะวะภูชะโก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนพมาศ อาจอนงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวฐาปนี สีคราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเบญจมาศ อินทลักษณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0927370321