คณะผู้บริหาร

นายสิงหวรรธน์ มาตราช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจรัส สร้อยสอาด
ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารบุคคล

นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธรรมศักดิ์ สังวริ
ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน

นางทัศณี ทะอินเลย
ครู คศ.2 ปฎิบัติหน้าที่รองฝ่ายบริหารทั่วไป

นางรจนา ด้วงชื่น
ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ