คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต.เบญจรงค์ ทองอ่อน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 086-928-7781
อีเมล์ : Email benjarongt2524@gmail.com

นางสาวสมร ปะวะภูชะโก
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0984130317

นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : Email noibutter2513@gmail.com

นางสาวอาภากร รักษ์ขจีกุล
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน
เบอร์โทร : 0836222737
อีเมล์ : korn_k-mee-_-@hotmail.com

นายพิพัฒน์ ผาสุขขี
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0898172043

นางทัศณี ทะอินเลย
ครูปฎิบัติหน้าที่รองฯฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0810423542
อีเมล์ : mamnkp@hotmail.co.th

นายสยาม ศรีทอง
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0933989353
อีเมล์ : siam_jack0720@hotmail.com