คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต.เบญจรงค์ ทองอ่อน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0814756308

นางสาวสมร ปะวะภูชะโก
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสมพงษ์ สุขเกษม
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0871965736

นายพิพัฒน์ ผาสุขขี
ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0898172043

นางทัศณี ทะอินเลย
ครูปฎิบัติหน้าที่รองฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0810423542
อีเมล์ : mamnkp@hotmail.co.th