นักศึกษาฝึกประสบการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายภัทรพล คำขวัญ
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการสอน
วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษา
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0644922338
อีเมล์ : pattarapon_yakuza@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล