นักศึกษาฝึกประสบการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจรูญ ตาวงค์
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการสอน
วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษา
วิชาเอก : นาฏศิลป์ไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0884219683
อีเมล์ : jaroon_38@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล