ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปาณิศรา จำปารัตน์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0930346749
อีเมล์ : kha25255@gmail.com
ที่อยู่ :
72 หมู่ 1 ตำบล หนองกรด อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ 60180
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล