เจ้าหน้าที่ธุรการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเพชรรัตน์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0844946167
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
51 หมู่ 7 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาตรี ศศ.บ (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล