กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทัศณี ทะอินเลย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0810423542
อีเมล์ : mamnkp@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
38/1 หมู่ 15 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
2531 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
2534 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
2539-2540 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ วิชเอกสังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครูอัตรจ้าง
2545 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ครูเอกชน
2547 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ครู คศ.1
2549 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาบ้านธารมะยม อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ครู คศ.1
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนนหนองกรดพิทยาคม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล