คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจรัส สร้อยสอาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารบุคคล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0862026404
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
31/55 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูนครสวรรค์/อุตสาหกรรมศิลป์
2555 สัมฤทธิบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤศจิกายน 2538 - 30 กันยายน 2541 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2545 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ตุลาคม 2545 - 24 มิถุนายน 2546 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 5
25 มิถุนายน 2546 - 31 มีนาคม 2547 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 เมษายน 2547 - 23 ธันวาคม 2547 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อาจารย์ 2 ระดับ 6
24 ธันวาคม 2547 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล