กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิธร ขจรจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0871855699
อีเมล์ : yong10984@gmail.com
ที่อยู่ :
122 ม.4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม /สายวิทย์ - คณิต
2549 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง / คณิตศาสตร์
2559 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร / หลักสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 - 2554 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครูผู้ช่วย
2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล