กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอาภากร รักษ์ขจีกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0836222737
อีเมล์ : korn_k-mee-_-@hotmail.com
ที่อยู่ :
25 ม.7 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาตรี/วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2558 ปริญญาโท/การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครูผู้ช่วย
2557 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล