กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสยาม ศรีทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0933989353
อีเมล์ : siam_jack0720@hotmail.com
ที่อยู่ :
25 ม.7 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครูผู้ช่วย
2552 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครู คศ.1
2556 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล