กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกุลจิรา วิรัชชั่ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0898563997
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
25 ม.7 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2533 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์/เคมี
2542 ปริญญาโท/การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล