กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเกษมศรี อ่วมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0924055559
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
79 หมู่ที่ 7 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2515 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
2518 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
2522 ปกศ.สูง วิชาเอก ภาษาไทย วิทยาลัยครูนครสวรรค์
2525 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศศบ.) วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2523 - ปัจจุบัน โรงเรียนนหนองกรดพิทยาคม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบฝึกการพัฒนาทักษะทางภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2 แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3 แผนการสอน ท101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1