กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัมพร ปัสสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0811144410
อีเมล์ : Kru.umporn12@gmail.com
ที่อยู่ :
73 ม.4 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย. จ.นครสวรรค์
เครื่องราช : ท.ช. / ร.จ.พ.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ปริญญาตรี/ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล