กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายนิตินัย อ่วมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0924055551
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
249/2 หม่ 7 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2514 ประถมศึกษา โรงเรียนสรรคบุรี จ.ชัยนาท
2517 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
2521 ปกศ.สูง วิทยาลัยครูนครสวรรค์
2523 ปริญญาตรี คบ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2523 - ปัจจุบัน โรงเรียนนหนองกรดพิทยาคม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เอกสารประกอบการเรีียน เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น