กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววัชรินทร์ เจริญวิเศษกรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : bee_vatcharin@hotmail.com
เครื่องราช : ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก / เหรียญจักรพรรดิมาลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี / บธ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง / การบริหารทั่วไป
2523 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ม.ศ.5 โรงเรียนนครสวรรค์ / วิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29 ส.ค.2531 ถึง ส.ค.2540 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อาจารย์ 1 - อาจารย์ 2
ส.ค.40 - ปีปัจจุบัน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครู / วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2552