กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ สอนชม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0892681554
อีเมล์ : pui9872@hotmail.com
ที่อยู่ :
5 ม.6 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ สาขาพลศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
จ-ศ เวลา 08.00 - 16.30 น. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล