กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกิตติพงษ์ คงโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาพพิมพ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0851979664
อีเมล์ : kit-to@hotmail.com
ที่อยู่ :
25 ม.7 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญาตรี/ศิลปบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/สาขาภาพพิมพ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ครูผู้ช่วย
2558 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล