กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภัทรสินี ทิพรังศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898582076
อีเมล์ : kkk.kuru@hotmail.com
ที่อยู่ :
25 ม.7 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญาตรี/ศิลปบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/สาขานาฏศิลป์ไทย
2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2558 ปริญญาโท/การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครูผู้ช่วย
2556 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล