กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพิพัฒน์ ผาสุขขี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898172043
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
45/1 ม.2 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี/ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550 โรงเรียนบ้านคลองอุดม ครูผู้ช่วย
2552 โรงเรียนบ้านคลองอุดม ครู คศ.1
2553 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล