กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0904499489
อีเมล์ : lifealones@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ประกาศณียบัติวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2547 ปริญญาตรี/วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2543 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิช มัชฌิม
2537 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหูกวาง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18 พฤษภาคม 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม พนักงานราชการ
7 พฤษภาคม 2550 - 17 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขต การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ e-book ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
2 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขต การสร้าง webpage ประเภท web editor ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
3 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขต การสร้าง webpage ประเภท web editor ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
4 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับชาติ การวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
5 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคเหนือ การสร้าง webpage ประเภท web editor ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
6 รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
7 รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
8 รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
9 รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
10 รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขต การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ e-book ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
11 รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขต การสร้าง webpage ประเภท web editor ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
12 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 ระดับภาคเหนือ การวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
13 รางวัลเข้าร่วม ระดับภาคเหนือ การสร้าง webpage ประเภท web editor ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
14 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1ระดับเขต การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ e-book ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
15 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1ระดับเขต การสร้าง webpage ประเภท web editor ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
16 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1ระดับเขต การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
17 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขต การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
18 รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
19 รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
20 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขต การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ e-book ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
21 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขต การสร้าง webpage ประเภท web editor ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
22 รางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต การสร้าง webpage ประเภท web editor ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
23 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขต การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
24 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
25 รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
26 รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขต การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ e-book ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
27 รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขต การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น(2D animation) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
28 รางวัลเหรียญทอง ระดับเขต การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
29 รางวัลเหรียญทอง ระดับเขต การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
30 รางวัลเหรียญทอง ระดับเขต การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
31 รางวัลเหรียญทอง ระดับเขต การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
32 รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคเหนือรวมศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60
33 รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60
34 รางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัดการแข่งขันภาพปะติดระดับช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59
35 รางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัด การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59
36 รางวัลเข้าร่วม ระดับจังหวัด การสร้างงานนำเสนอ(Presentation) ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59
37 รางวัลเข้าร่วม ระดับจังหวัด การสร้างงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59
38 รางวัลเข้าร่วม ระดับจังหวัด การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59
39 รางวัลเข้าร่วม การแข่งขันการพัฒนาเว็บไซต์ หัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
40 รางวัลเข้าร่วม การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยนเรศวร
41 รางวัลเข้าร่วม การแข่งขันพัฒนาแฟลตแอนิเมชันระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยนเรศวร