กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อาหารและโภชนาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0895681956
อีเมล์ : ket_udom@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
25 หมู่ 7 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
เครื่องราช : ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูสวนดุสิต
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2531-2560 รร.หนองกรดพิทยาคม ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล