กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวัชราภรณ์ วิทยารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0863635626
อีเมล์ : washawittaker@gmail.com
ที่อยู่ :
208 ม.1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ศศ.ม (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544 ศษ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2540 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ครู
2554-2558 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Certificate of Completion : Teaching Vocabulary and Pronounciation