คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0878417230
อีเมล์ : saichon_l@hotmail.com
ที่อยู่ :
189/133 หมู่ 6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538 โรงเรียนไพศาลีพิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 3
2539 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2558 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ รองผู้อำนวยการ
2559 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม รองผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล